ข่าว / News

9 05 2023

การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

AFC offers shareholders the opportunities to propose meeting agenda for AGM 2023

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

12 10 2022

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Annual Report 2022

12 09 2022

Annual Report THAI(One Report)

Annual Report ENGLISH(One Report)

ข่าว / News

10 05 2022

การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

AFC offers shareholders the opportunities to propose meeting agenda for AGM 2022

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

21 10 2021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Annual Report 2021

21 09 2021

Annual Report THAI

Annual Report ENGLISH

ข่าว / News

10 05 2021

การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

AFC offers shareholders the opportunities to propose meeting agenda for AGM 2021

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

21 10 2020

This slideshow requires JavaScript.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Annual Report 2020

18 09 2020

Annual Report THAI

Annual Report ENGLISH

ข่าว / News

7 05 2020

การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

AFC offers shareholders the opportunities to propose meeting agenda for AGM 2020