ข้อมูลทั่วไป

30 05 2006
ชื่อบริษัท บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ AFC
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ทะเบียนเลขที่ 0107536001630
ชนิดหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้ว 455,742,660 บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 66 (0) 26327071
โทรสาร 66 (0) 22361982
ที่ตั้งโรงงาน 406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 66 (0) 23239692
โทรสาร 66 (0) 23239576-77
โฮมเพจ http://www.asiafiber.com
อี-เมล์ sales@asiafiber.com
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่าย
1. เม็ดไนล่อน
2. เส้นใยไนล่อน
3. เส้นด้ายไนล่อนยืดทั้งชนิดขาวและย้อมสี
4. ผ้าทอจากเส้นใยสังเคราะห์ ทั้งชนิดที่เป็นผ้าดิบ ผ้าย้อมสี และผ้าตกแต่งสำเร็จ
บริษัทจัดตั้งขึ้น 10 มีนาคม 2513
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

คำสั่ง

ข้อมูล
%d bloggers like this: