หอรางวัล

This slideshow requires JavaScript.


การกำกับดูแลกิจการ ภาวะผู้นำและทัศนวิสัย

รายละเอียดการกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดภาวะผู้นำและทัศนวิสัย


รายชื่อกรรมการที่ผ่านการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP

Director Accreditation Program


ประวัติบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ AFC
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ทะเบียนเลขที่ 0107536001630
ชนิดหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้ว 455,742,660 บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 66 (0) 26327071
โทรสาร 66 (0) 22361982
ที่ตั้งโรงงาน 406-7 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 66 (0) 23239692
โทรสาร 66 (0) 23239576-77
โฮมเพจ http://www.asiafiber.com
อี-เมล์ sales@asiafiber.com
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่าย
1. เม็ดไนล่อน
2. เส้นใยไนล่อน
3. เส้นด้ายไนล่อนยืดทั้งชนิดขาวและย้อมสี
4. ผ้าทอจากเส้นใยสังเคราะห์ ทั้งชนิดที่เป็นผ้าดิบ ผ้าย้อมสี และผ้าตกแต่งสำเร็จ
บริษัทจัดตั้งขึ้น 10 มีนาคม 2513
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

Company info.

Company Name Asia Fiber Public Company Limited
Symbol AFC
Industry / Sector Consumer Products / Fashion
Registration No. 0107536001630
Capital Type Common Stock
Authorized Capital 1,000,000,000 Baht
Paid-up Capital 455,742,660 Baht
Head Office Address 33/133-136 Surawongse Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Telephone 66 (0) 26327071
Facsimile 66 (0) 22361982
Factory Address 406-7 Moo 7, Sukhumvit Road, KM.33.5 Tumbon Bangpoomai Amphoe Muang, Samutprakan Provide 10280 Thailand
Telephone 66 (0) 23239692
Facsimile 66 (0) 23239576-77
Homepage http://www.asiafiber.com
E-mail sales@asiafiber.com
Business Type Manufacture and Exporter
1. Nylon Chip
2. Nylon Filament Yarn
3. Nylon Textured Yarn
4. Filament Woven Fabrics (Loom-State and Finished)
Established March 10, 1970
Dividend Policy Approximately 70% of net profit after tax and statutory reserve (with additional conditions)%d bloggers like this: