ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

จดหมายเชิญประชุม
Invitation to the 2018 Ordinary Shareholders Meeting

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน
Shareholder Registration, Proxy Appointment, and Voting Rules and Regulations

ข้อบังคับการประชุม
General Meetings

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดขาดทุนสะสม
Enclosure 5 To approve the partial offset of accumulated loss

(ก)กรรมการที่ออกตามวาระ
To appoint directors in replacement of those retired by rotation.

(ข)ข้อบังคับกรรมการ
Directors and the Board of Directors

ค่าตอบแทนกรรมการ
Management remuneration

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
To appoint financial auditor and to consider the audit fee.

วาระที่ 9 แก้ไขเพื่มเติมวัตถุประสงค์
Enclosure 9 To approve the amendment of the scope of business

กรรมการอิสระ
Independent directors

แบบขอรับรายงานประจำปี (56-2)
Application for Annual Report

หนังสือมอบฉันทะ
Proxy

แผนที่สถานที่ประชุม
Map office

แบบฟอร์มลงทะเบียน

โฆษณา%d bloggers like this: