ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จดหมายเชิญประชุม
Invitation to the 2020 Ordinary Shareholders Meeting

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน
Shareholder Registration, Proxy Appointment, and Voting Rules and Regulations

ข้อบังคับการประชุม
General Meetings

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดขาดทุนสะสม
Enclosure 5 To approve the partial offset of accumulated loss

(ก)กรรมการที่ออกตามวาระ
To appoint directors in replacement of those retired by rotation.

(ข)ข้อบังคับกรรมการ
Directors and the Board of Directors

ค่าตอบแทนกรรมการ
Management remuneration

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
To appoint financial auditor and to consider the audit fee.

กรรมการอิสระ
Independent directors

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของบริษัท
Enclosure 9 To approve the partial offset of accumulated loss

แบบขอรับรายงานประจำปี (56-2)
Application for Annual Report

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy

แผนที่สถานที่ประชุม
Map office
%d bloggers like this: