ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

จดหมายเชิญประชุม
Invitation to the 2022 Ordinary Shareholders Meeting

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน ลงคะแนน E-AGM
Shareholder Registration, Proxy Appointment, and Voting Rules and Regulations E-AGM

ข้อบังคับการประชุม
General Meetings

(ก)กรรมการที่ออกตามวาระ
To appoint directors in replacement of those retired by rotation.

(ข)ข้อบังคับกรรมการ
Directors and the Board of Directors

ค่าตอบแทนกรรมการ
Management remuneration

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
To appoint financial auditor and to consider the audit fee.

วาระที่ 8 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
Added business activity intended

กรรมการอิสระ
Independent directors

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข
Proxy

เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Acceptance for the invitation of online meeting

ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Guidelines for Attending the Meeting of Shareholders via Electronic Meeting (E-AGM)
%d bloggers like this: