ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จดหมายเชิญประชุม
Invitation to the 2021 Ordinary Shareholders Meeting

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน
Shareholder Registration, Proxy Appointment, and Voting Rules and Regulations

ข้อบังคับการประชุม
General Meetings

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดขาดทุนสะสม
Enclosure 5 To approve the partial offset of accumulated loss

(ก)กรรมการที่ออกตามวาระ
To appoint directors in replacement of those retired by rotation.

(ข)ข้อบังคับกรรมการ
Directors and the Board of Directors

ค่าตอบแทนกรรมการ
Management remuneration

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
To appoint financial auditor and to consider the audit fee.

กรรมการอิสระ
Independent directors

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข
Proxy

เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Acceptance for the invitation of online meeting

ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Guidelines for Attending the Meeting of Shareholders via Electronic Meeting (E-AGM)
%d bloggers like this: